کارخانه شمع افروز

در گوشه ای از این سرزمین افرادی هستند که در دل "شمع" امید می کارند، آنها ناشنوایند اما معنی امید و زندگی را هر روزدر کارخانه شمع سازی متجلی می سازند، کارخانه ای که 80 درصد کارمندانش ناشنوا هستند. محصولات شمع افروز به دست هنرمندانی تولید می شود که ناشنوا و کم بینا هستند و برکت کار این هنرمندان عزیزاست که شمع افروز جایگاه خود را پیدا کرده است.

مـحصولات پیشنهادی